Houpanicko.cz na FAVI.cz

KONTAKTY

Dream Trade s.r.o.
Horní 557
54103 Trutnov
tel: 777 705 171
houpanicko@gmail.com
Neváhejte nás kontaktovat!

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 799 Kč
skladem
naše cena 2 490 Kč
skladem
naše cena 4 990 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.houpanicko.cz, který je provozován Dream Trade s.r.o., IČ:01544691, se sídlem Primátorská 296/38, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka208326Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Dream Trade s.r.o., IČ:01544691, se sídlem Primátorská 296/38, zaps. v OR vedené mměstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208326 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodnímipartnery (dále jen „Kupující“).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit

2. Definice

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

- Osobní převzetí v Trutnově

- dobírka DPD Parcel

- platba převodem , nebo platební brána GoPay

Do 14-ti dnů od zakoupení zboží můžete zboží bez udání důvodů vrátit zpět prodávajícímu.

3. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-lina prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštnímiprávními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelema zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba  12 měsíců.Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

4. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:v případě vady odstranitelné:a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy .V případě vady neodstranitelné:a .) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvyv případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vadypo opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší početvad věc řádně užívata.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvyjde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvyReklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.Reklamace se nevztahují na případy:v znikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporus návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícíhoprokazatelných nedovolených zásahů do zbožína vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňovánapo uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

5. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. spotřebitel však v tomto případě  platí poštovné spojené s vrácením zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupitod Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Může být vrácené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení.

S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 

6. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvyna třetí osobu.Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

YjYzOG